دسته‌بندی: اشعار عمومی

رمضان

باز ماه رمضان رفت چه زود تازه از بهر من

مطالعه »