دسته‌بندی: اشعار عمومی

کاسب دین

میبری افرادصادق رابه جبهه تاکه دیندارش کنی خواب غفلت باشد

مطالعه »

کاسب دین

میبری افرادصادق را به جبهه تا که دیندارش کنی خواب

مطالعه »

انقلاب

شوروشادی باردیگرکشورایران گرفت دشمن اسلام و قرآن درد بی درمان

مطالعه »