دسته‌بندی: اشعار خصوصی

آقای بالایی

دراینجاسرخوشم چون می کنم تقدیرازیک مردآقایی که هم بالا مقامی

مطالعه »

سهیل

بوسه ای به روی ماه سهیل یاور او باد دعای

مطالعه »