دسته‌بندی: اشعار خصوصی

تسلیت

لشکر غم بار دیگر تاخت بر عذرا خانم چرخ گردان

مطالعه »

مجید

هر که می خواهد بخندد روز عید بایدش هم کاسه

مطالعه »