کسا

دارم ز راویان خبر یک حکایتی بشنو حدیث را تو

مطالعه »

یادیار

زیبائی تو خیره کند خُرد و کلان را آشفته کند

مطالعه »

جمعه

جمعه روز ارتباط با خداست بهترین فرصت برای بنده هاست

مطالعه »

وصال

داستان جوان عاشقی که بخاطر معشوقه اش حاضر شد لباس گدایی به تن کند.
« نقل از مجلۀ اطلاعات هفتگی »

مطالعه »